Bestuurlijke Fusie Bijzonderwijs en Sirius

ingevoerd op 22-03-2019

For Englisch scroll Down 

Start onderzoek gevolgen en meerwaarde bestuurlijke fusie Bijzonderwijs - Sirius

Zoals u weet valt onze school onder het bestuur van Stichting Sirius. Onder ons bestuur vallen ook nog andere scholen die allemaal gelegen zijn in Amsterdam Zuidoost. Stichting Bijzonderwijs is een ander schoolbestuur met scholen in Amsterdam Zuidoost. Beide besturen werken al jaren samen in bijvoorbeeld de Brede School en Passend Onderwijs. Daarop voortbouwend is onlangs een onderzoek gestart naar wat de mogelijke effecten zijn als beide besturen nog meer gingen samenwerken in de vorm van een fusie. De besturen willen onderzoeken of een fusie kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, het inspelen op het lerarentekort en het anders en beter organiseren van de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben.

 

Hiervoor is in november en december 2018 een eerste verkenning naar draagvlak uitgevoerd onder de directeuren van scholen, de GMR-en en de raden van toezicht. Deze verkenning ging over de wenselijkheid van een bestuurlijke fusie tussen Stichting Sirius en Stichting Bijzonderwijs. Onder deze groepen is een groot draagvlak voor een mogelijke fusie. Op basis van deze uitkomst is dit onderzoek gestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode van februari tot en met mei 2019.

 

Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat er geen belemmeringen zijn kunnen de bestuurders een voorgenomen besluit nemen. Voordat een definitief besluit wordt genomen, worden eerst de volgende stappen doorlopen:

Het raadplegen van alle ouders

Het vragen van instemming aan de GMR-en

Goedkeuring van de raden van toezicht over het fusiebesluit


Wanneer die stappen zijn doorlopen zal aan de minister om toestemming worden gevraagd. Na een positief bericht van de minister worden de statuten gewijzigd, na goedkeuring van de raden van toezicht en de gemeenteraad. De streefdatum voor de fusie is 1 januari 2020.

 

U wordt periodiek via de reguliere nieuwsbrief geïnformeerd over de voortgang van het proces. Wanneer u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft, kunt u daarmee terecht bij de directeur van de eigen school of bij de bestuurder.

Wilt u het rapport naar draagvlak lezen, kijk dan op de website van Sirius; www.stichting-sirius.nl

---------------------------------------------------------------------

Start investigation into the consequences and added value of a merger of the boards of Bijzonderwijs and Sirius

As you know, our school falls under the direction of Stichting Sirius (Sirius Foundation). Other schools located in Amsterdam Zuidoost (South-east) also fall under the direction of Sirius. Stichting Bijzonderwijs is another school board with schools in Amsterdam Zuidoost. Both boards have been working together for years, for instance in the Brede School (Broad School) and Passend Onderwijs (Fitting Education). On that basis, an investigation has recently been started into the possible effects of both boards working even more closely in the form of a merger. The boards want to see whether a merger can contribute to an improvement in the quality of the education, to a suitable response to the teachers’ shortage and to better and alternative methods for organising the extra support that the pupils need.

 

To this end a first survey into support for this idea was carried out in November and December 2018 among school directors, the GMRs and the advisory councils. This survey, which looked into the desirability of a merger between the boards of Stichting Sirius and Stichting Bijzonderwijs, showed that there was a great deal of support for a possible merger. On the basis of this support, the investigation was begun.   The investigation will be carried out from February until the end of May 2019.

 

When this investigation shows that there are no obstacles, then the boards will make a proposed decision. The following steps will be taken before a definite decision is made:

Consultation with parents

Request for agreement from the GMRs

Approval for the merger decision from the advisory councils


When these steps have been completed the minister will be asked for permission. After positive notice from the minister the statutes will be altered, after approval from the advisory councils and the city council. The target date for the merger is 1 January 2020.

 

You will be periodically informed of the progress of the process via the regular newsletter. If you have questions after reading this, you can consult the director of your school or a board member.

 

If desired, you can read the report into support for the merger on the Sirius website: www.stichting-sirius.nl

 

fusie fusie